1


กองทุนเพื่อสุขภาพ


กองทุนเพื่อสุขภาพ (Medical Fund)

 

จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเพียง 1 ปีได้ประกันสุขภาพ “ฟรี” สูงสุดถึงอายุ    85 ปี  คุณพ่อคุณแม่จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเพียง 1 ปี ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ให้ Medical Fund

ดูแลจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพแทนท่าน

 

สิทธิ์พิเศษ

ออมเงิน 120,000 บาท x 15 ปี = ลูกได้เงินออม 1,800,000 บาท

 

ปีที่ 1 

ออมเงิน 120,000 + เบี้ยประกันสุขภาพ 24,100 บาท 

 

ปีที่ 2 – ปีที่ 15

ออมเงิน 120,000 (โดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพอีกต่อไป)

 

ปีที่ 16 เป็นต้นไป

หยุดออม และ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพใดๆอีก ( Medical Fund ดูแลจ่ายเบี้ยสุขภาพแทนท่านตั้งแต่ปีที่ 2)

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

  1. จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพ เพียง 1 ปี ทำให้ประหยัดเงินค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่เป็น

    เบี้ยทิ้ง ได้ตั้งแต่อายุ 0-85 ปี รวมกว่า 3,000,000 - 4,000,000 บาท 

    เพราะ Medical Fund ทำหน้าที่จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพแทนคุณพ่อคุณแม่

  1. ลูกได้สวัสดิการค่าห้องตั้งแต่ 5,000 - 8,000 บาท ผลประโยชน์สำหรับการ

    เบิกค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งต่อโรคสูงถึง 660,000 -1,000,000 บาท 

    พร้อมเงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลวันละ 1,000 บาท

  1. กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลและมีส่วนเกิน * บริษัทฯช่วยรับผิดชอบของค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90 %
  2. เงินออม 1,800,000 บาทของลูกยังคงอยู่เหมือนเดิม แถมยังได้รับผลตอบแทน

    และมีสภาพคล่องให้สามารถใช้ได้ในแต่ละปี**

  1. คุณพ่อหรือคุณแม่ได้สิทธิ์ซื้อการคุ้มครองตนเองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงในราคาพิเศษ

***หมายเหตุ : เบี้ยประกันเปลี่ยนแปลงตามอายุและเพศ / เป็นสัญญาเพิ่มเติมจากสัญญาหลัก***